Bærekraft i fokus:
Den grønne teknologiparken

Fjernvarme, fjernkjøling
og gjenvinning
Halvert klima-avtrykk
Kildesortering
Redusert avfallsmengde

Kongsberg Teknologipark AS er en aktiv pådriver for å levere bærekraftig energiproduksjon og energileveranser. Gjennom å være en del av Kongsberg Gruppen, har vi forpliktet oss til å nå vitenskapsbaserte klimamål innen 2030. Konkrete mål er blant annet en reduksjon på 55 prosent i bruk av fossil energi fra 2019 til 2030.

Renere energi

For å oppnå disse målene, konverterte vi høsten 2022 fra fossil olje til bærekraftig bioolje (HVO100). Dette skiftet er et viktig steg på veien mot en bærekraftig fremtid. Vi vil også spille en vesentlig rolle i Kongsberg Gruppens innsats for å gradvis øke innkjøp av opprinnelsesgarantier for elektrisitet. Porteføljen lå på 60 prosent i 2023, og skal nå 100 prosent innen 2030.

Viktige investeringer for mindre utslipp

I Kongsberg Teknologipark har vi et sterkt driv til å utvikle energieffektive løsninger som sikrer en effektiv drift av bygninger. Som en del av våre utvidelser innen dette, etablerer vi nå 178 energibrønner på Arsenalet. Dette blir Norges største brønnpark. Dette initiativet vil være et betydelig bidrag til å redusere CO2-fotavtrykket for virksomhetene våre.   

Våre 20 års innsats innen energieffektivitet har sørget for betydelige resultater og gjør at vi kan håndtere 200 000 m2 ekstra bygningsmasse med ren energi. 

 Kongsberg Teknologipark fungerer som en aktiv leverandør i overgangen til en mer bærekraftig energibruk. Dette er en nødvendig innsats for å nå målene samfunnet vi er en del av har satt. Dette inkluderer Parisavtalen som sier vi må begrense global oppvarming til 1,5 grad.

Viktige utemiljø

Vi jobber også for en bærekraftig forvaltning av våre utendørsområder. Dette inkluderer parkens grøntområder og randsoner. Vi ønsker å bidra til å aktivt sikre områdenes biodiversitet og samtidig tilby et hyggelig og trygt utemiljø for våre leietakere, ansatte og besøkende. 

Den grønne teknologiparken

På bildet: Avdelingsleder energi; Ståle Hardangen og Morten Mathisen. 

Fjernvarme, fjernkjøling og gjenvinning

Eiendomsavdelingen og driftsavdelingen samarbeider i dag  tett for å minske parkens klima- og miljøavtrykk. Målet er hele tiden å redusere energiforbruket, øke gjenvinning av energien og sørge for riktig sortering samt mest mulig gjenbruk av avfall slik at det totale klimaavtrykket går ned. 

For i Kongsberg Teknologipark er det sirkulær økonomi som gjelder, og siden 2003 ble det i samarbeid med Enova satt ekstra fart på arbeidet med gjenvinning og energieffektivisering i parken. 

– Blant annet så henter vi overskuddsvarme fra maskiner/ prosesser i ett område av parken og flytter dette til et annet område som trenger det mer. Maskinene kjøles ned med hjelp av fjernkjøle-anlegget, og overskuddsvarmen overføres ved hjelp av varmepumper til fjernvarmen. Slik får vi flyttet energien fra områder med overskudd av energi til områder med underskudd.

– I tillegg har vi et godt samarbeid med Kongsberg kommune der KTP i de kaldeste månedene i året benytter energien fra det rensede avløpsvannet til det kommunale renseanlegget. Og via varmepumper utnyttes dette inn i fjernvarmen. I stedet for at denne energien går tapt og rett i elva, så henter vi ut energi og utnytter energien her i teknologiparken, forteller avdelingsleder energi ved Kongsberg Teknologipark, Ståle Hardangen. 

– Dette sikrer både en grønn og sikker grunndrift hos leietakerne, påpeker Hardangen.

Tilførsel av energi fra uteluft 

Tilførsel av energi inn til tre energianlegg

Kjøling til parken

Varme til parken

Trykkluft til parken

Tilførsel av energi fra avfallsvannet til Kongsberg kommune

Halvert klima-avtrykk

KTP følger kvalitetskravet til energiledelsessystemet ISO 50001 i sin energiproduksjon, og teknologiparken har hele tiden fokus på kontinuerlig forbedring og effektiv bruk av tilgjengelig energi.

– Vi hadde i 2020 en varmegjenvinning på hele 73 prosent, og parkens gjennomsnittlige innkjøp av energi er mer enn halvert de siste 20 årene. Dermed har vi også greid å redusere klima-avtrykket betydelig både hos bedriftene og i parken for øvrig, opplyser Hardangen som legger til at det årlige gjenbruket i teknologiparken nå er stort nok til å drifte et helt boligfelt i Kongsberg et helt år.

KTP bruker dessuten kun naturlige «medier» i systemene, noe som utelukker negativ effekt dersom noe ved en glipp skulle bli sluppet ut i miljøet.

Kildesortering

I Kongsberg Teknologipark er det også fokus på kildesortering med vekt på gjenvinning og gjenbruk. Teknologiparkens drifts- og vedlikeholdsavdeling har ansvaret for den daglige driften for avfallshåndteringen både ved Kongsberg Teknologipark Kirkegårdsveien 45 og Kongsberg Teknologipark Arsenalet. Det sorteres nå avfall på 20 ulike fraksjoner.

Avfallshåndtering er et område der både krav og forventninger er store, spesielt med hensyn til gjenbruk og gjenvinning. Det er også en forutsetning i et konkurranseutsatt marked med både gode rutiner på miljøarbeidet og at parken er i stand til å synliggjøre resultater og kan dokumentere dette.

– Sortering av avfall er helt avgjørende for å kunne utnytte ressursene i de ulike avfallstypene. Sorteringen må starte der avfallet produseres. Kongsberg Teknologipark legger derfor forholdene til rette på uteområdene for å håndtere nødvendige fraksjoner som det sorteres på ”innomhus” hos alle leietakere, opplyser avdelingsleder for drift og vedlikehold i Kongsberg Teknologipark, Henning Oterholt.

KTP håndterer alt avfall til de aktuelle bedriftene foruten farlig avfall, og alle selskapene må innfri forpliktelser i forhold til ulike miljø- og kvalitetsstandarder. Kongsberg Teknologipark har et godt samarbeid med alle leietagere, noe som over tid har gitt næringsparken en god miljøprofil og høy gjenvinning og gjenbruksgrad.

– Det er også viktig at innkjøpskontorene hos leietakerne oppretter et tett dialog med leverandørene slik at også de benytter miljøvennlige emballasjer, og de ulike virksomhetene må også benytte seg av gjenbruk av emballasje i de tilfellene dette lar seg gjøre, påpeker Morten Mathisen som legger til at de også har et tett samarbeid med Norsk Gjenvinning. I tillegg er KTP tilknyttet ordningen «Grønt Ansvar».

– Dette gir gi oss tilgang til rapporter, dokumentasjon, underlag til statistikker og bistand i forbindelse med å jobbe systematisk med forbedringsprosesser innenfor miljøarbeid. Og gjennom vår brede satsing har da også den totale avfallsmengden ved parken gått ned de siste syv årene, påpeker Morten Mathisen i Kongsberg Teknologipark.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.