Bærekraft i fokus:
Den grønne teknologiparken

Fjernvarme, fjernkjøling
og gjenvinning
Halvert klima-avtrykk
Kildesortering
Redusert avfallsmengde
På Kongsberg har det blitt drevet med industri og teknologisk virksomhet i snart 400 år. Og i 1814, da Norge våknet opp som egen nasjon, så også Kongsberg Teknologipark dagens lys, en park som har blitt stadig grønnere med årene.

Kongsberg Teknologipark (KTP), og alle bedriftene i parken, har vært gjennom en voldsom utvikling i disse 200 årene. I dag er det 5200 ansatte, 60 bedrifter og 48 nasjonaliteter representert i parken, og parken forvalter også eiendommer i Stjørdal, Horten, Sandefjord, Skedsmo, Asker, Bærum, Oslo, Rygge, Kristiansand, Stavanger, Ulsteinvik og Brattvåg. Totalt disponerer og forvalter eiendomsavdelingen ikke mindre enn 500.000 kvadratmeter bygningsmasse.

Alle disse bedriftene og menneskene bruker energi, skaper energi og produserer avfall. I likhet med de første industripionerene på Kongsberg har man vært tidlig ute også når det gjelder miljø og energigjenvinning i teknologiparken. De bærekraftige prosessene startet for mange tiår siden gjennom innovative ingeniører. Målet var å utforske løsninger som både senket forbruket og åpnet for muligheter til gjenbruk. Fokuset var på energieffektivisering og reduksjon av energiforbruk. KTP har for øvrig konsesjon på levering av fjernvarme og strøm til parken, og de var også tidlig ute med å utvikle og installere fjernkjøleanlegg.

Den grønne teknologiparken

På bildet: Avdelingsleder energi; Ståle Hardangen og avdelingsleder for drift og vedlikehold; Morten Mathisen. 

Fjernvarme, fjernkjøling og gjenvinning

Eiendomsavdelingen og driftsavdelingen samarbeider i dag  tett for å minske parkens klima- og miljøavtrykk. Målet er hele tiden å redusere energiforbruket, øke gjenvinning av energien og sørge for riktig sortering samt mest mulig gjenbruk av avfall slik at det totale klimaavtrykket går ned. 

For i Kongsberg Teknologipark er det sirkulær økonomi som gjelder, og siden 2003 ble det i samarbeid med Enova satt ekstra fart på arbeidet med gjenvinning og energieffektivisering i parken. 

– Blant annet så henter vi overskuddsvarme fra maskiner/ prosesser i ett område av parken og flytter dette til et annet område som trenger det mer. Maskinene kjøles ned med hjelp av fjernkjøle-anlegget, og overskuddsvarmen overføres ved hjelp av varmepumper til fjernvarmen. Slik får vi flyttet energien fra områder med overskudd av energi til områder med underskudd.

– I tillegg har vi et godt samarbeid med Kongsberg kommune der KTP i de kaldeste månedene i året benytter energien fra det rensede avløpsvannet til det kommunale renseanlegget. Og via varmepumper utnyttes dette inn i fjernvarmen. I stedet for at denne energien går tapt og rett i elva, så henter vi ut energi og utnytter energien her i teknologiparken, forteller avdelingsleder energi ved Kongsberg Teknologipark, Ståle Hardangen. 

– Dette sikrer både en grønn og sikker grunndrift hos leietakerne, påpeker Hardangen.

Tilførsel av energi fra uteluft

Tilførsel av energi inn til tre energianlegg

Kjøling til parken

Varme til parken

Trykkluft til parken

Tilførsel av energi fra avfallsvannet til Kongsberg kommune

Halvert klima-avtrykk​

KTP følger kvalitetskravet til energiledelsessystemet ISO 50001 i sin energiproduksjon, og teknologiparken har hele tiden fokus på kontinuerlig forbedring og effektiv bruk av tilgjengelig energi.

– Vi hadde i 2020 en varmegjenvinning på hele 73 prosent, og parkens gjennomsnittlige innkjøp av energi er mer enn halvert de siste 20 årene. Dermed har vi også greid å redusere klima-avtrykket betydelig både hos bedriftene og i parken for øvrig, opplyser Hardangen som legger til at det årlige gjenbruket i teknologiparken nå er stort nok til å drifte et helt boligfelt i Kongsberg et helt år.

KTP bruker dessuten kun naturlige «medier» i systemene, noe som utelukker negativ effekt dersom noe ved en glipp skulle bli sluppet ut i miljøet.

Kildesortering

I Kongsberg Teknologipark er det også fokus på kildesortering med vekt på gjenvinning og gjenbruk. Teknologiparkens drifts- og vedlikeholdsavdeling har ansvaret for den daglige driften for avfallshåndteringen både ved Kongsberg Teknologipark Kirkegårdsveien 45 og Kongsberg Teknologipark Arsenalet. Det sorteres nå avfall på 20 ulike fraksjoner.

Avfallshåndtering er et område der både krav og forventninger er store, spesielt med hensyn til gjenbruk og gjenvinning. Det er også en forutsetning i et konkurranseutsatt marked med både gode rutiner på miljøarbeidet og at parken er i stand til å synliggjøre resultater og kan dokumentere dette.

– Sortering av avfall er helt avgjørende for å kunne utnytte ressursene i de ulike avfallstypene. Sorteringen må starte der avfallet produseres. Kongsberg Teknologipark legger derfor forholdene til rette på uteområdene for å håndtere nødvendige fraksjoner som det sorteres på ”innomhus” hos alle leietakere, opplyser avdelingsleder for drift og vedlikehold i Kongsberg Teknologipark, Morten Mathisen.

KTP håndterer alt avfall til de aktuelle bedriftene foruten farlig avfall, og alle selskapene må innfri forpliktelser i forhold til ulike miljø- og kvalitetsstandarder. Kongsberg Teknologipark har et godt samarbeid med alle leietagere, noe som over tid har gitt næringsparken en god miljøprofil og høy gjenvinning og gjenbruksgrad.

– Det er også viktig at innkjøpskontorene hos leietakerne oppretter et tett dialog med leverandørene slik at også de benytter miljøvennlige emballasjer, og de ulike virksomhetene må også benytte seg av gjenbruk av emballasje i de tilfellene dette lar seg gjøre, påpeker Morten Mathisen som legger til at de også har et tett samarbeid med Norsk Gjenvinning. I tillegg er KTP tilknyttet ordningen «Grønt Ansvar».

– Dette gir gi oss tilgang til rapporter, dokumentasjon, underlag til statistikker og bistand i forbindelse med å jobbe systematisk med forbedringsprosesser innenfor miljøarbeid. Og gjennom vår brede satsing har da også den totale avfallsmengden ved parken gått ned de siste syv årene, påpeker drifts- og vedlikeholdslederen i Kongsberg Teknologipark.

Fremtiden er grønn

Administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark; Johnny Løcka, understreker at den tradisjonsrike teknologiparken har som mål å ligge i front når det gjelder bærekraftig og miljøvennlig drift også i fremtiden.

– Vi vil følge nøye med på utviklingen innen grønn teknologi. I tillegg vil vi ha en tett dialog med våre leietakere slik at parken vår skal være mest mulig grønn også i årene som kommer. Samtidig ønsker vi å videreutvikle oss ytterligere som testarena for miljøvennlig drifts- og vedlikeholdsutstyr. For i Kongsberg Teknologipark tar vi hele tiden sikte på å nå FNs bærekraftmål, noe vi ser på både som en naturlig og helt nødvendig del av parkens videre utvikling og omdømme, påpeker teknologipark-direktøren.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.