Avfallshåndtering

Kongsberg Teknologipark AS har ansvaret for den daglige driften for avfallshåndteringen ved Kongsberg Teknologipark Kirkegårdsveien 45 og Kongsberg Teknologipark Arsenalet. Avfallshåndteringen utføres i nært samarbeid med Norsk Gjenvinning. Avfall som kommer inn under kategorien Farlig avfall håndteres ikke under den ordinære renovasjonsavtalen, dette håndteres av den enkelte bedrift / avfallsbesitter.

Alle virksomhetene i næringsparkene «produserer» avfall i ulike mengder og typer fraksjoner. Dette medfører at alle er underlagt en rekke lover, regler og myndighetskrav. Alle må også innfri forpliktelser i forhold til ulike miljø- og kvalitetsstandarder. I tillegg skal vi også forholde oss til eiere, kunder, ansatte og andre med forventinger til virksomhetens miljøprofil. Avfallshåndtering er et område der både krav og forventninger er store spesielt med hensyn til gjenbruk og gjenvinning. Det er også en forutsetning i et konkurranseutsatt marked at det er orden på miljøarbeidet, og at vi er i stand til å synliggjøre resultater og dokumentere dette. Sortering av avfall er en forutsetning for å kunne utnytte ressursene i avfallet, sortering må starte der avfallet produseres. Det skal legges til rette på uteområdene for å håndtere nødvendige fraksjoner som det sorteres på «innomhus».

Ved Kongsberg Teknolgipark er det stort fokus på kildesortering som prioriterer gjenvinning og gjenbruk. Gjennom vårt samarbeid med Norsk Gjenvinning er vi tilknyttet ordningen «Grønt Ansvar Partner». Da kildesortering er et viktig element i vårt miljøarbeid vil «Grønt Ansvar Partner» gi oss tilgang til rapporter, dokumentasjon, underlag til statistikker og bistand i forbindelse med å jobbe systematisk med forbedringsprosesser innefor miljøarbeid.
Samarbeidet Kongsberg Teknologipark har med Norsk Gjenvinning vil leietagere dra nytte av blant annet gjennom oppfølging av kildesortering og analyser med basiskarakterisering av avfallet for å avdekke behov for eventuelle endringer på fraksjoner og avfallslogistikken generelt.

Ved Kongsberg Teknologipark sorteres det på en rekke fraksjoner. For oversikt på fraksjoner henvises det til egne lenker for «Fakta ark» som beskriver de ulike avfallstypene.

På uteområdene er det tilrettelagt med ulike kontainertyper som er merket med fraksjonsmerker og tekst. Fraksjonsmerkene er standardisert slik de skal være gjenkjennbare.

Er det spørsmål vedr. sortering og gjenbruk, ta kontakt så ser vi på saken i fellesskap eller i samråd med vår samarbeidspartner.

Kongsberg Teknologipark AS har over lengre tid hatt et godt samarbeid med alle leietagere som over tid har gitt næringsparken en god miljøprofil og høy gjenvinning/gjenbruksgrad.

Er det behov for tømming av cointainere og beholdere bestilles dette gjenomm vårt kundesenter Tlf. 32 28 86 02 eller gjennom vår «kundeweb» løsning.

Andre spørsmål vedrørende avfall og kildesortering kan også rettes til vår kontaktperson:

Henning Oterholt
henning.oterholt@ktp.kongsberg.com
Tlf. 902 27 096

Forbedringsarbeid og periodiske «Miljøsjekk»
Kongsberg Teknologipark jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid innen kildesortering. Forbedringsarbeidet utføres sammen med leietager og har som målsetting å opprettholde et høyt fokus på kildesortering og miljøarbeid slik at gjenvinningsgraden opprettholdes på et høyt nivå.

Den største kostnaden innen avfallshåndtering er å levere avfallet til deponi og gjenvinningsstasjoner. Det er derfor viktig at det er stort fokus på de avfallstyper vi må og kan sortere på. Vi må også unngå kontainere med samlet avfall/«restavfall» Ved Kongsberg Teknologipark er det stort fokus på kildesortering som prioriterer gjenvinning og gjenbruk. Gjennom vårt som leveres til en betydelig høyere kostnad enn de fraksjonene som er sortert.

For å nå de felles målene jobbes det kontinuerlig med forbedringarbeid der følgende hovedpunkter kan nevnes

  • Det skal legges til rette for en god logistikk på uteområdene
  • Det jobbes med effektive avfallsløsninger innomhus som er samstemt mot «avfalls grupper» utomhus
  • Det merkes tydelig og likt på avfallsfraksjoner både innomhus og utomhus
  • Alle ansatte må være informert om hva som kan kastes og ikke kastes i de ulike beholdere og fraksjoner
  • Det fortas regelmessige plukkanalyser i regi av Kongsberg Teknologipark på de ulike fraksjonene. Det lages en kort rapport for hver fraksjon og kontainer som gjennomgås.
  • Sammen med leietagere gjennomføres det befaringer ute i byggene der plukkanalysene medtas. Rapport etter leietagergjennomgang utarbeides og sendes leietager.
  • Det er fokus på «farlig avfall» og at dette håndteres separat av den enkelte leietager. Dette skal ikke kastes ut i de felles løsningene som er på uteområdet.
  • Basiskarakterisering for nye fraksjoner gjennomføres fortløpende etter behov
  • Det skal holdes fokus på gjenvinningsgraden med månedlige rapporter som sendes ut til de største leietagerene

Det den enkelte leietager må fokusere på er hvordan avfallsmengdene totalt sett kan reduseres. Det er viktig å opprette dialog med leverandører for at de skal benytte miljøvennlige emballasjer, og egne virksomheter må se på gjenbruk av emballasjer i de tilfellene dette lar seg gjøre.

Avfallsfraksjoner ved Kongsberg Teknologipark

Oversikten under viser hvilke fraksjoner det sorteres på ved Kongsberg Teknologipark. Ved å klikke på linken til de ulike avfallstypene vil det åpnes en beskrivelse på hva de ulike fraksjonene skal inneholde. Enkelte fraksjoner har ikke beskrivelse og link vil derfor ikke virke. Det gis også annen relevant informasjon.

Behovet tilpasses området så det kan forekommer avvik ifht. oversikten.

På utområdene er det tilrettelagt med ulike kontainertyper som er merket med fraksjonsmerker og tekst. Det er satt opp «miljøstasjoner» som dekker alle fraksjoenen, utover dette er det utplassert utstyr iht. behovet.

På vår kundeside ligger det karter som viser hvor miljøstasjonene er samt hvor de ulike kontainere står. Fraksjonsmerkene er tilsvarende de som står avbildet på fakta arkene så de skal være gjenkjennbar.

Er det spørsmål vedrørerende avfall og kildesortering eller behov for tømming av kontainere kontakt vårt kundesenter:
Tlf. 32 28 86 02

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.